GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruik van inhoud, beperkingen, privacyverklaring

Tenzij anders aangegeven in de relevante inhoud, en op voorwaarde dat u voldoet aan al uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden, hebt u het recht om de inhoud van deze Website te bekijken, te kopiëren, af te drukken en te verspreiden (maar niet te wijzigen); op voorwaarde dat (i) dit gebruik alleen voor informatieve, niet-commerciële doeleinden is, en (ii) elke kopie van de inhoud die u maakt de auteursrechtvermelding of andere toeschrijving in verband met de inhoud bevat.

U bent niet gemachtigd om software, bedrijfseigen processen of technologie die in deze Website is opgenomen of beschreven, te kopiëren of te gebruiken.

U zult alle toepasselijke wetten naleven bij de toegang tot en het gebruik van deze Website.

U erkent dat wij uw persoonlijke informatie en gegevens kunnen gebruiken overeenkomstig onze Privacyverklaring en Cookie Notice, die door deze verwijzing hierin zijn opgenomen. U stemt hierbij in met de voorwaarden van onze Privacyverklaring en Cookie Notice, inclusief de verplichtingen die u daarin worden opgelegd.

Verder gebruikt Gate-16 informatie over uw gebruik van onze digitale kanalen (websites, nieuwsbrieven, inschrijfformulieren, etc.) en deelname aan seminars om inzicht te krijgen in welke van onze diensten u mogelijk interesseren. U kunt de toestemming die u ons heeft gegeven te allen tijde eenvoudig intrekken door u af te melden voor onze nieuwsbrief via de links onderaan de aan u verzonden e-mail, of door ons een bericht te sturen via ons Contactformulier. Aanvullende informatie over hoe Gate-16 persoonsgegevens verwerkt vindt u in ons Privacy Statement.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website en de inhoud daarvan wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetgeving van de EU-staten en/of het buitenland. Wij en onze licentiegevers behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden zijn verleend.

“Gate-16”, “Gate-16 Lux”, “Gate-16 Be” en “Gate-16 BeLux”, het Gate-16 logo, en lokale taalvarianten van de voorgaande handelsmerken, en bepaalde productnamen die op deze website voorkomen, zijn handelsmerken. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag u de naam “Gate-16”, het Gate-16 logo of lokale taalvarianten van de voorgaande handelsmerken niet alleen of in combinatie met andere woorden of ontwerpelementen gebruiken. U mag geen van de voorgaande namen, merken of logo’s gebruiken in persberichten, advertenties of andere promotionele of marketing materialen of media, hetzij in schriftelijke, mondelinge, elektronische, visuele of enige andere vorm, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Gate-16 of haar aangestelde. Gebruik de “Contact” functie op deze website om deze schriftelijke toestemming aan te vragen.

Verwijzingen naar handelsmerken van andere partijen op deze Website dienen uitsluitend ter identificatie en betekenen niet dat die partijen deze Website of de inhoud ervan hebben goedgekeurd. Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen u geen enkel recht om de handelsmerken van andere partijen te gebruiken.

Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

DEZE WEBSITE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE INHOUD OF ANDER DEEL DAARVAN) BEVAT ALLEEN ALGEMENE INFORMATIE, EN WIJ GEVEN VIA DEZE WEBSITE GEEN PROFESSIONEEL ADVIES OF DIENSTEN. VOORDAT U EEN BESLISSING NEEMT OF ACTIE ONDERNEEMT DIE UW FINANCIËN OF BEDRIJF KAN BEÏNVLOEDEN, DIENT U EEN GEKWALIFICEERDE PROFESSIONELE ADVISEUR TE RAADPLEGEN.

DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN ZOALS HIJ IS, EN WIJ GEVEN GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARINGEN OF GARANTIES. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEREN WIJ NIET DAT DEZE WEBSITE VEILIG IS, GEEN FOUTEN BEVAT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF KWAADAARDIGE CODE, OF VOLDOET AAN BEPAALDE PRESTATIE- OF KWALITEITSCRITERIA. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID EN NAUWKEURIGHEID.

UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS OP UW EIGEN RISICO EN U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VAN VERLIES ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN SERVICE OF GEGEVENS. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF STRAFSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, WET, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPAALDE LINKS OP DEZE WEBSITE KUNNEN LEIDEN NAAR WEBSITES, BRONNEN OF TOOLS DIE WORDEN ONDERHOUDEN DOOR DERDEN WAAROVER WIJ GEEN CONTROLE HEBBEN, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DIE WELKE WORDEN ONDERHOUDEN DOOR ANDERE ENTITEITEN BINNEN HET GATE-16-NETWERK OF INDIVIDUEEL PERSONEEL VAN DERGELIJKE ENTITEITEN. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GEVEN WIJ GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DERGELIJKE WEBSITES, BRONNEN EN TOOLS, EN LINKS NAAR DERGELIJKE WEBSITES, BRONNEN EN TOOLS MOGEN NIET WORDEN OPGEVAT ALS EEN GOEDKEURING VAN DEZE OF HUN INHOUD DOOR ONS.

DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDEN NIET ALLEEN VOOR ONS, MAAR OOK VOOR ELKE ANDERE ENTITEIT BINNEN HET GATE-16-NETWERK EN VOOR ONS EN HUN RESPECTIEVE PERSONEEL.

DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET DAT TOESTAAT, HETZIJ CONTRACTUEEL, STATUTAIR, UIT ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS.

Aanvullende voorwaarden

Indien enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is in enig rechtsgebied, dan (i) zal het in dat rechtsgebied worden geherformuleerd naar het maximaal wettelijk toegestane effect om de bedoeling ervan zo goed mogelijk te verwezenlijken, en zal de rest van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven, en (ii) zullen in elk ander rechtsgebied alle Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien door dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden te plaatsen op de link Gebruiksvoorwaarden (d.w.z. deze webpagina die u momenteel bekijkt) of elders op deze Website. Dergelijke herzieningen zijn van toepassing op u bij het plaatsen, tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven van dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden door deze webpagina te controleren. Wanneer u deze Website blijft gebruiken nadat deze Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, betekent dit dat u instemt met de herziene Gebruiksvoorwaarden.